top of page

Har du bedrift i Ringsaker? Nå kan du søke støtte til ENØK-Tiltak.

Oppdatert: 15. sep. 2023

Er din bedrift i Ringsaker interessert i å ta skrittet mot økt energieffektivitet? Bedrifter kan nå søke støtte til rådgivning eller investering i ENØK-tiltak via ordningen til Ringsaker Kommune for 2023. Søknadsfristen er satt til 15. september.


Hva er ordningen?

Som en del av Ringsaker kommune sin innsats for å fremme bærekraft og kostnadsbesparelser, gir de nå bedrifter i Ringsaker muligheten til å søke om støtte til ENØK-tiltak. Dette inkluderer både rådgivning og investeringer. Ordningen dekker opptil 50% av totalkostnadene, og tilskuddsbeløpet kan nå opptil 200 000 kr.

Denne støtteordningen skal benyttes til å stimulere næringsaktører til å investere i tiltak som er til beste for klima og miljø samt bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Retningslinjer:

 • Rammen for tilskuddsordningen er 2 mill. kroner.

 • Ordningen gjelder for 2023.

 • Det kan søkes om støtte til ENØK-tiltak i bedrifter i Ringsaker.

 • Det kan søkes om tilskudd til investeringer og/eller rådgivning.

 • Maksimalt tilskuddsbeløp per bedrift er kr 200.000. Støtten dekker maksimalt 50 % av totalkostnadene. Annen offentlig støtte og egeninnsats i form av arbeid/timer holdes utenfor.

 • Tilskuddsbeløp vurderes ut fra samlet søkermasse. Vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 • Støtte blir gitt som tilskudd, etter reglene for bagatellmessig støtte iht. EØS-avtalens regler for offentlig støtte.

 • Tiltaket kan starte opp før behandling av søknad om midler på bedriftens egen risiko, men ikke før søknad er sendt.

 • Det skal i søknaden informeres om eventuelle tilskudd fra andre støtteordninger.

 • Det gis ikke støtte til dekning av løpende strømutgifter.

 • Det skal benyttes eget søknadsskjema, se link under.

 • Søknadsperioden er fra nå og fram til 15.9.2023.

Eksempler på investeringstiltak:

 • Rådgiving vedr ENØK tiltak.

 • Styringssystemer for elforbruk.

 • Installering av jord/ bergvarme/solceller/tilknytning til biovarme.

 • Etterisolering av tak/vegger, utskifting av vinduer og dører.

 • Erstatte gammel belysning med led.

 • Andre Enøk tiltak vil også vurderes.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til

Ordningen gjelder for 2023 og har søknadsfrist 15.september 2023.


Hvordan kan vi i Frisikt hjelpe deg?

Våre erfarne rådgivere er klare til å rådgi deg gjennom hele søknadsprosessen og hjelpe til med å utforme en grundig søknad. Ønsker du bistand, ta kontakt på radgivning@frisikt.no eller med din kontaktperson hos oss.

Grip denne muligheten til å få støtte til dine ENØK-initiativer og ta del i en mer bærekraftig fremtid. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å ta de første skrittene!

Comments


bottom of page